MIRENA

Αντισυλληπτικά εμφυτεύματα μειώνουν τον πόνο της ενδομητρίωσης

Αντισυλληπτικά εμφυτεύματα μειώνουν τον πόνο της ενδομητρίωσης

Άρθρο του Ι. Σούση, Ιατρού Αναπαραγωγής

Τα αντισυλληπτικά εμφυτεύματα Implanon NXT της Merck και το Mirena της Bayer περιορίζουν σημαντικά τον πυελικό πόνο και τις εμμηνορροϊκές κράμπες σε γυναίκες που πάσχουν από ενδομητρίωση, βελτιώνοντας την ποιότητα  της ζωής τους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα νέας έρευνας που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Fertility and Sterility.

Ο πυελικός πόνος και οι κράμπες της περιόδου (δυσμηνόρροια) είναι συνήθη συμπτώματα της ενδομητρίωσης. 

Ένας από τους κύριους στόχους στην αντιμετώπιση της ενδομητρίωσης είναι η μείωση του πόνου. Μελέτες έχουν δείξει ότι το Mirena είναι αποτελεσματικό στον έλεγχο του πόνου που σχετίζεται με την ενδομητρίωση. Ωστόσο, λίγες μελέτες έχουν επικεντρωθεί σε εμφυτεύματα ετονογεστρέλης και στη σύγκριση της αποτελεσματικότητας αυτών των ορμονικών θεραπειών.

Σε αυτήν την κλινική δοκιμή φάσης 4, οι ερευνητές συνέκριναν την αποτελεσματικότητα δύο αντισυλληπτικών εμφυτευμάτων (Implanon NXT και Mirena) στο κατά πόσον μειώνουν τον πυελικό πόνο και τις κράμπες της εμμηνόρροιας σε γυναίκες με ενδομητρίωση.

Το Implanon NXT είναι ένα αντισυλληπτικό εμφύτευμα  που απελευθερώνει ετονογεστρέλη και εισάγεται κάτω από το δέρμα στον άνω βραχίονα. Το Mirena είναι ένα ενδομήτριο σπιράλ που απελευθερώνει λεβονοργεστρέλη των 52 mg.

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 103 γυναίκες με ενδομητρίωση που έπασχαν από  χρόνιο πυελικό πόνο, κράμπες στην περίοδο ή και τα δύο για περισσότερους από έξι μήνες. 

Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν και έλαβαν είτε Implanon NXT είτε Mirena. Η αρχική περίοδος παρακολούθησης της μελέτης ήταν έξι μήνες, με έλεγχο κάθε μήνα μετά την εμφύτευση. Οι ασθενείς είχαν τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη συσκευή  και μετά την ολοκλήρωση της μελέτης.

Η μελέτη έγινε σε ασθενείς του Τμήματος Μαιευτικής και Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου Campinas, στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Όλες είχαν υποβληθεί στο παρελθόν σε θεραπεία για ενδομητρίωση σταδίου Ι-IV ή για εν των βάθει ενδομητρίωση.

Από τις ασθενείς, 52 (με μέση ηλικία 33,4 ετών) έλαβαν Implanon NXT και 51 ασθενείς (με νέση ηλικία 34,7 ετών) έλαβαν Mirena.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τη μέθοδο καταγραφής πόνου VAS (Visual Analogue Scale 0-10) πριν ξεκινήσουν τις θεραπείες, αλλά και την περίοδο που οι ασθενείς είχαν τα εμφυτεύματα.

Ο πυελικός πόνος μειώθηκε σημαντικά και από τις δύο θεραπείες, χωρίς στατιστική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Η μέση βαθμολογία VAS για πυελικό πόνο στην ομάδα του Implanon NXT μειώθηκε από 7,6 που ήταν στην αρχή σε 2 στην εξάμηνη αξιολόγηση. Παρομοίως, στις γυναίκες που είχαν το Minera, η μέση βαθμολογία VAS μειώθηκε από 7,4 που είχαν στην αρχή σε 1,9 κατά την περίοδο της μελέτης.

Και οι δύο θεραπείες μειώνουν επίσης σημαντικά τις κράμπες της περιόδου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας. Ο δείκτης VAS μειώθηκε στις ασθενείς με Implanon NXT από 7,5 σε 2,2 και στις ασθενείς με Minera από 7,3 σε 1,9.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν  στην αρχή και κατά τη διάρκεια της μελέτης το ερωτηματολόγιο Endometriosis Health-30 (EHP-30) για να αξιολογήσουν τη δράση των θεραπειών στην ποιότητα ζωής των ασθενών (HRQoL). 

Το βασικό τμήμα EHP-30 αξιολογεί τον πόνο, τον έλεγχό του, την ευεξία, την κοινωνική στήριξη και την αυτοεκτίμηση. Υπάρχουν ερωτήσεις επίσης για άλλους τομείς της υγείας και της συναισθηματικής κατάστασης των ασθενών. Και στις δύο ομάδες αναφέρθηκε σημαντική μείωση του EHP-30 και βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Διαταραχές στην αναμενόμενη εμφάνιση της περιόδου αναφέρθηκαν σε ασθενείς και των δύο ομάδων. Στην ομάδα Mirena, οι γυναίκες ανέφεραν ότι δεν είχαν συχνά περίοδο (30%) και είχαν συχνά κηλίδες αίματος (22,1%), την περίοδο των έξι μηνών. Στην ομάδα του Implanon NXT, 28,8% ανέφεραν πλήρη απουσία περιόδου (αμηνόρροια) και 24,4% σπάνια εμμηνόρροια. 

Παρόλο που απαιτούνται περαιτέρω μελέτες με περισσότερες συμμετέχουσες για να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα των θεραπειών, “και οι δύο θεραπείες είναι επιλογές για μακροχρόνια χρήση σε γυναίκες με πυελικό πόνο που σχετίζεται με την ενδομητρίωση κι έχουν λίγες παρενέργειες”, συμπέραναν οι ερευνητές.

Μπορείτε να διαβάσετε τα αποτελέσματα της έρευνας εδώ:

 

Contraceptive implants reduce endometriosis-associated pain

Contraceptive implants reduce endometriosis-associated pain

By I Soussis MD

 Contraceptive implants Implanon NXT and Mirena significantly curb pelvic pain and menstrual cramping in women with endometriosis, improving their health-related quality of life, researchers from Spain report.

The study, “Control of endometriosis-associated pain with etonogestrel-releasing contraceptive implant and 52-mg levonorgestrel-releasing intrauterine system: randomized clinical trial” was published in the journal Fertility and Sterility.

Pelvic pain and debilitating menstrual cramps (dysmenorrhea) are the most common symptoms of endometriosis. One of the main objectives of endometriosis treatment is pain control. Studies have shown that Mirena is effective in controlling endometriosis-associated pain. However, few studies have focused on etonogestrel implants and on comparing the efficacy of these hormonal treatments.

In this Phase 4 clinical trial, researchers compared the efficacy of two contraceptive implants (Implanon NXT and Mirena) in alleviating pelvic pain and menstrual cramps in women with endometriosis.

Implanon NXT is an etonogestrel-releasing contraceptive implant inserted under the skin in the upper arm. Mirena is a 52-mg levonorgestrel-releasing intrauterine device.

The study included 103 women experiencing endometriosis-associated chronic pelvic pain, menstrual cramps, or both for more than six months. The patients randomly received either Implanon NXT or Mirena. The initial follow-up period of the study was six months, with a checkup every month after implantation. The patients could keep the device after completion of the study.

The women were recruited from the Department of Obstetrics and Gynecology, University of Campinas Faculty of Medical Sciences, Campinas, Sao Paolo, Brazil. They were being treated for stage I–IV endometriosis or deep endometriosis.

There were 52 patients (mean age 33.4 years) who received Implanon NXT; 51 patients (mean age 34.7 years) received Mirena.

Researchers used the patient-reported visual analogue scale (VAS; 0-10) to determine the effect of these treatments on curbing noncyclic pelvic pain and menstrual cramps. The lower the VAS score, the lesser the pain. The mean score registered in the month before implant placement was considered the baseline.

Pelvic pain was significantly eased by both treatments, with no statistical difference between the two groups. The mean VAS score for pelvic pain in the Implanon NXT group decreased from 7.6 at baseline to 2 at the six-month evaluation. Similarly, among Minera users, the mean VAS score dropped from 7.4 at baseline to 1.9 during the study period.

Both treatments also markedly alleviated menstrual cramps, the team reported. A significant reduction in the VAS score for menstrual cramps between baseline and the six-month follow-up was observed in Implanon NXT users (7.5 to 2.2) as well as the Minera users (7.3 to 1.9).

The team used the Endometriosis Health Profile-30 (EHP-30 questionnaire) to assess the impact of the treatments on the patients’ health-related quality of life (HRQoL). The patients completed EHP-30 before the start of the study and at the six-month follow-up. A lower score corresponds to a better HRQoL.

The EHP-30 core segment assesses pain, control, and powerlessness, emotional well-being, social support, and self-image. It also has a modular section that covers questions about other areas of health and emotional status that patients may or may not experience. A significant reduction was reported by both groups in the scores for core and modular segments of the EHP-30, indicating a marked improvement in their HRQoL.

Menstrual bleeding pattern disturbances were reported in patients in both groups. In the Mirena group, participants reported infrequent bleeding (30%) and spotting (22.1%), at six months follow-up. In the Implanon NXT group, 28.8% reported a complete absence of bleeding (amenorrhea) and 24.4% infrequent bleeding at the six-month follow-up. However, none of the participants discontinued the study because of these disturbances.

Although further studies with a larger study population are required to assess the efficacy of these contraceptives, “both treatments are long-term feasible options for women with endometriosis-associated pelvic pain, with few side effects,” the study concluded.

 

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On Linkedin