επίδραση της ενδομητρίωση στη σχέση

Men living with endometriosis: insights and experiences of male partners, living with women with endometriosis

Image courtesy of holohololand at FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of holohololand at FreeDigitalPhotos.net

By I.Soussis MD

Hudson et al. from the UK, presented an interesting study at the latest ESHRE conference, held in Lisbon Portugal in June 2015.

The main question was: How do partners of women with endometriosis perceive the disorder and how do they help their wives/partners to deal with their symptoms and to seek medical help?

Endometriosis is a chronic gynaecological condition(disorder), affecting 5-15% of women, during their reproductive age.  The symptoms include painful menstruation, painful intercourse, tiredness, chronic pelvic pain and heavy periods.  Furthermore, 40% of visits to  fertility clinics are due to endometriosis.

Many studies show the negative effect endometriosis has on social and marital relations, as well as the help that the male partner provides.  However, most of these studies focus on the women’s experiences.

In this study “Endopart UK”, 22 heterosexual couples were interviewed.  The inclusion criteria were, a laparoscopic diagnosis of endometriosis and the cohabitation of the couple.  Both men and women were interviewed separately.

It was found that the impact endometriosis had on the daily lives of the men and on their feelings was impressive.

Every long term disorder affects the healthy partner, but endometriosis more than any other, because it affects the reproduction and sex life of the couple.

The partners took an active role during doctor’s appointments and helped their female partners to choose the right treatment. Their support during the implementation of the treatment was significant.

In the future, the treatment should not just focus on the woman, but should take into account the effect that endometriosis and its treatment have on the quality of the couple’s life and also that of the male partner.

ESHRE 2015, O-080: Men living with endometriosis:perceptions and experiences of male partners of women with the condition. N. Hudson, L.Culley, H. Mitchell, C.Law, E. Denny, N. Raine-Fenning

Άνδρες Που ζουν Με Την Ενδομητρίωση: Αντιλήψεις Και Εμπειρίες Των Συντρόφων Γυναικών Με Ενδομητρίωση.

Άρθρο του Ι.Σούση

Στο πρόσφατο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (ESHRE 2015) που μόλις ολοκληρώθηκε στην Λισσαβώνα της Πορτογαλίας, ο Hudson και οι συνεργάτες του από την Μεγάλη Βρετανία παρουσίασαν μία ενδιαφέρουσα μελέτη.

Το κύριο ερώτημα ήταν: πως οι άνδρες σύντροφοι γυναικών με ενδομητρίωση αντιλαμβάνονται την πάθηση και πως βοηθούν τις γυναίκες τους, να αντιμετωπίσουν τα συμπτώματα και να ζητήσουν ιατρική βοήθεια;

Η ενδομητρίωση αποτελεί μία χρόνια  γυναικολογική πάθηση. Το 5-15% των γυναικών αναπαραγωγικής ηλικίας πάσχουν από ενδομητρίωση. Στα συμπτώματα της περιλαμβάνεται η δυσμηνόρροια, η δυσπαρεύνεια, η κόπωση, το χρόνιο πυελικό άλγος και οι βαρειές περίοδοι. Επιπλέον η ενδομητρίωση ευθύνεται για το 40% των επισκέψεων στίς κλινικές γονιμότητας.

Πολλές μελέτες έχουν δείξει την αρνητική επίδραση που ασκεί η ενδομητρίωση στις κοινωνικές και τις συζυγικές σχέσεις, αλλά και τη βοήθεια που προσφέρουν οι σύντροφοι. Οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες όμως εστίασαν στις εμπειρίες των γυναικών.

Στη μελέτη που αποτελεί τμήμα της μελέτης ‘endopart-UK’, 22 ετερόφυλλα ζευγάρια έδωσαν συνέντευξη. Απαραίτητες προϋποθέσεις ήταν  η λαπαροσκοπική διάγνωση της ενδομητρίωσης και η συμβίωση του ζευγαριού. Η συνέντευξη δόθηκε χωριστά από τούς άνδρες και τις γυναίκες.

Βρέθηκε ότι η επίδραση της ενδομητρίωσης στην καθημερινότητα των ανδρών αλλά και στα συναισθήματα τους ήταν σημαντικότατη. Κάθε χρόνια πάθηση επηρεάζει τον υγιή σύντροφο, αλλά στην ενδομητρίωση αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, λόγω της επίδρασης της στη γονιμότητα και τη σεξουαλική ζωή του ζευγαριού.

Οι σύζυγοι συμμετείχαν ενεργά στα ιατρικά ραντεβού και βοηθούσαν τις γυναίκες τους να αποφασίσουν για την κατάλληλη θεραπεία και στη συνέχεια τις υποστήριζαν κατά την εφαρμογή της θεραπείας.

Στο μέλλον οι προτεινόμενες θεραπείες δεν θα πρέπει να εστιάζουν μόνον στη γυναίκα, αλλά να λαμβάνουν υπ’όψιν τους και την επίδραση της νόσου και της θεραπείας στη ποιότητα ζωής του ζευγαριού και του συζύγου.

Ο-080. Men living with endometriosis: perceptions and experiences of male partners of women with the condition. N.Hudson et.al. ESHRE 2015

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On Linkedin