ενδομητρική σπερματέγχυση και ενδομητρίωση

How successful is intrauterine insemination in women with endometriosis?

By I. Soussis MD

How successful is intrauterine insemination in infertile women with endometriosis?

Tummon et al. 1997 enrolled 103 infertile couples with endometriosis stage I and II in a prospective randomized  study. Of those patients 53 underwent superovulation treatment with gonadotrophins and intrauterine insemination (127 cycles) and  the remaining 50 were the control group and were just observed for 184 cycles. The birth rate in the treatment group were 5-6 higher than the controls.

Cumulative pregnancy rate. Women with IUI and superovulation versus no treatment

Cumulative pregnancy rate.
Women with IUI and superovulation versus no treatment

In another study, initially randomized, Nulsen et al. 1993, compared superovulation with gonadotrophins and intrauterine insemination with insemination without superovulation.

The success rate was 5.7 times higher in the superovulation group.

Werbrouck et al. 2006, studied infertile women with endometriosis, who were treated with gonadotrophins and intrauterine insemination within six months from their laparoscopy. They reported pregnancy rates similar to those with unexplained infertility (20% vs 20,5%).

ESHRE Guidelines 2015:

1. Superovulation with gonadotrophins and intrauterine insemination in infertile women with endometriosis stage I and II increases the birth rate compared with conservative management (observation).

2. Superovulation with gonadotrophins and intrauterine insemination in infertile women with endometriosis stage I and II increases the birth rate compared with intrauterine insemination alone.

3. Superovulation with gonadotrophins and intrauterine insemination in infertile women with endometriosis, within six months of laparoscopy, is equally effective as in those with unexplained infertility.

Good Practice Point (opinion of the ESHRE specialists). IVF treatment is advised if there is tubal factor, sperm problems or other treatment have failed.

Πόσο Καλά Είναι Τα Αποτελέσματα Της Σπερματέγχυσης Σε Γυναίκες Με Ενδομητρίωση;

Άθρο του Ι.Σούση

Πόσο αποτελεσματική είναι η σπερματέγχυση σε υπογόνιμες γυναίκες με ενδομητρίωση;

Ο Tummon et al 1997 σε μια προπτική τυχαιοποιημένη μελέτη ερεύνησε 103 ζευγάρια με ενδομητρίωση Ι και ΙΙ. Οι 53 ασθενείς υπεβλήθησαν σε ωοθηκική διέγερση με γοναδοτροπίνες και σπερματέγχυση (127 κύκλοι) και οι υπόλοιπες 50 υπό παρακολούθηση (184 κύκλοι).  Τα ποσοστά γεννήσεων σε αθενείς που υπεβλήθησαν σε θεραπεία ήταν 5-6 υψηλότερα από αυτές που απλώς παρακολουθούντο χωρίς θεραπεία.

αθροιστικά ποσοστά κυήσεων IUIvs no treatment

αθροιστικά ποσοστά κυήσεων Σπερματέγχυσης με διέγερση των ωοθηκών και χωρίς διέγερση Tummon et al 1997 Fert Steril 1997;68:8-12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε μια άλλη μελέτη αρχικά τυχαιοποιημένη συνέκριναν διέγερση των ωοθηκών με γοναδοτροπίνες και ενδομητρική σπερματέγχυση (IUI),  με μόνον IUI.

Σε 57 ζευγάρια τα ποσοστά κυήσεων ήταν 5,1 φορές υψηλότερα από μόνον IUI (Nulsen et al.1993).

Ο  Werbrouck μελέτησε γυναίκες με ενδομητρίωση που υποβλήθηκαν σε διέγερση των ωοθηκών με γοναδοτροπίνες και ενδομητρική σπερματέγχυση (IUI),  μέσα σε 6 μήνες από τη λαπαροσκόπηση. Τα ποσοστά κυήσεων ήταν ίδια με αυτών που πάσχουν από ανεξήγητη υπογονιμότητα (20% vs 20,5%) (Werbrouck et al. 2006)

Οδηγία ESHRE Συστάσεις:

1. Σε υπογόνιμες γυναίκες με ενδομητρίωση σταδίου (Ι-ΙΙ), η  διέγερση των ωοθηκών με γοναδοτροπίνες και ενδομητρική σπερματέγχυση (IUI) αυξάνει τα ποσοστά γεννήσεων σε σχέση με τη συντηρητική θεραπεία

2. Η διέγερση των ωοθηκών με γοναδοτροπίνες και η ενδομητρική σπερματέγχυση (IUI) είναι αποτελεσματικότερη από μόνον IUI.

3. Η διέγερση των ωοθηκών με γοναδοτροπίνες και η ενδομητρική σπερματέγχυση (IUI), μέσα σε 6 μήνες από τη  λαπαροσκόπηση, είναι αντίστοιχα αποτελεσματική, όπως σε γυναίκες με ανεξήγητη υπογονιμότητα.

Good Practice Point (γνώμη των ειδικών επιστημόνων της ESHRE). Συνίσταται η εξωσωματική γονιμοποίηση IVF, εάν συνυπάρχει σαλπιγγικός ή ανδρικός παράγων ή αποτυχία άλλων θεραπειών

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On Linkedin