ενδομητρίωση και κύηση

How successful is intrauterine insemination in women with endometriosis?

By I. Soussis MD

How successful is intrauterine insemination in infertile women with endometriosis?

Tummon et al. 1997 enrolled 103 infertile couples with endometriosis stage I and II in a prospective randomized  study. Of those patients 53 underwent superovulation treatment with gonadotrophins and intrauterine insemination (127 cycles) and  the remaining 50 were the control group and were just observed for 184 cycles. The birth rate in the treatment group were 5-6 higher than the controls.

Cumulative pregnancy rate. Women with IUI and superovulation versus no treatment

Cumulative pregnancy rate.
Women with IUI and superovulation versus no treatment

In another study, initially randomized, Nulsen et al. 1993, compared superovulation with gonadotrophins and intrauterine insemination with insemination without superovulation.

The success rate was 5.7 times higher in the superovulation group.

Werbrouck et al. 2006, studied infertile women with endometriosis, who were treated with gonadotrophins and intrauterine insemination within six months from their laparoscopy. They reported pregnancy rates similar to those with unexplained infertility (20% vs 20,5%).

ESHRE Guidelines 2015:

1. Superovulation with gonadotrophins and intrauterine insemination in infertile women with endometriosis stage I and II increases the birth rate compared with conservative management (observation).

2. Superovulation with gonadotrophins and intrauterine insemination in infertile women with endometriosis stage I and II increases the birth rate compared with intrauterine insemination alone.

3. Superovulation with gonadotrophins and intrauterine insemination in infertile women with endometriosis, within six months of laparoscopy, is equally effective as in those with unexplained infertility.

Good Practice Point (opinion of the ESHRE specialists). IVF treatment is advised if there is tubal factor, sperm problems or other treatment have failed.

Spontaneous Miscarriage In Women With Endometriosis

Image courtesy of imagerymajestic at FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of imagerymajestic at FreeDigitalPhotos.net

By I.Soussis MD

If women suffering with endometriosis have a higher risk of adverse pregnancy outcome in early pregnancy, such as spontaneous miscarriage or ectopic pregnancy, was not well documented up to now.

A study from Japan compared 49 pregnant women with endometriosis to 59 without the disease. They found that the incidence of spontaneous miscarriage was not  statistically significant different among the two groups. (18,4% in women with and 18,6% in women without endometriosis). Obviously in this study the numbers are small and its statistical power is rather weak.

Aris  studied the impact of endometriosis  on adverse pregnancy outcome in the Eastern Townships of Canada, over a 12 year period. The pregnancies studied were 31068 and of those 784 were in women with endometriosis (2,5%). In 183/784 pregnancies in women with endometriosis, an adverse outcome was recorded (23,3%). The risk of spontaneous miscarriage in women with endometriosis was statistically significant higher than the general population. The risk of miscarriage was almost twice than in women without endometriosis (1,89).

Saraswat et al. presented in Lisbon at the annual meeting of ESHRE 2015, an extremely interesting linkage analysis of the Scottish national registry. They studied 14655 women discharged from all Scottish national hospitals over a period of 30 years (1981-2010). They compared the pregnancy outcome in  5375 women with surgically confirmed endometriosis to 8280 women without endometriosis, who were pregnant at the same period. The chance of adverse pregnancy outcome in the first trimester was significantly higher in women with endometriosis. More specific the risk of spontaneous miscarriage was 1,7  and the risk of ectopic pregnancy was 2,7 times higher, than in women without endometriosis.

The statistical power of the last two studies is extremely strong. Indeed Saraswat et al. studied the whole population of Scotland over a long period of time.

Conclusions: The presence of endometriosis increases the risk of spontaneous miscarriage and ectopic pregnancy. Women with endometriosis should be followed closely in the first trimester of pregnancy. They should also be informed of the increased chances of adverse pregnancy outcome.

Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2014 Jan;172:36-9. doi: 10.1016/j.ejogrb.2013.10.024. Epub 2013 Oct 31. Endometriosis and pregnancy outcome: are pregnancies complicated by endometriosis a high-risk group? Mekaru K1, Masamoto H2, Sugiyama H2, Asato K2, Heshiki C2, Kinjyo T2, Aoki Y2.

Gynecol Endocrinol. 2014 Jan;30(1):34-7. Doi:10.3109/09513590.2013.848425. Epub 2013 Oct 17.  A 12 year cohort study of adverse pregnancy outcome in Eastern Townships of Canada: impact of endometriosis. Aris A.

ESHRE 2015, O-122. Reproductive and pregnancy outcomes in women with endometriosis: a Scottish national record linkage study L.Saraswat, D.Ayansina, S.Bhattacharya, D.Miligkos, A.Horne, K. Cooper, S. Bhattacharya.

Ενδομητρίωση και Αποβολές Κυήσεως

Image courtesy of imagerymajestic at FreeDigitalPhotos.net

Image courtesy of imagerymajestic at FreeDigitalPhotos.net

Άρθρο του Ι.Σούση

Το κατά πόσον γυναίκες με ενδομητρίωση αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα αποβολής κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης, λόγω της ενδομητρίωσης, δεν ήταν καλά τεκμηριωμένο μέχρι πρόσφατα.

Μια μελέτη από την Ιαπωνία συνέκρινε 49 έγκυες με ενδομητρίωση, με 59 έγκυες που δεν έπασχαν από τη νόσο. Δεν βρήκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στην συχνότητα αποβολών ανάμεσα στις δύο ομάδες (18,4% σε γυναίκες με ενδομητρίωση και 18,6% σε γυναίκες χωρίς). Βέβαια ο αριθμός των γυναικών ήταν μικρός και η στατιστική δύναμη της μελέτης ασθενής.

Ο Aris μελέτησε την επίδραση της ενδομητρίωσης στα ποσοστά αυτόματων αποβολών και τις επιπλοκές της εγκυμοσύνης, για μία περίοδο 12 ετών, στις Ανατολικές περιοχές του Καναδά. Από τις 31068 εγκυμοσύνες, οι 784 ήταν σε γυναίκες με ενδομητρίωση (2,5%). Σε 183/784 κυήσεις παρουσιάστηκαν επιπλοκές (23,3%). Ο κίνδυνος αυτόματης αποβολής σε γυναίκες με ενδομητρίωση ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότερος. Οι γυναίκες με ενδομητρίωση είχαν σχεδόν διπλάσιο κίνδυνο αυτόματης αποβολής από τον γενικό πληθυσμό (χ1,89).

Η Saraswat και οι συνεργάτες της παρουσίασαν στη Λισαβώνα τον Ιούνιο του 2015 στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής (ESHRE 2015), μία μελέτη από τα Εθνικά Αρχεία της Σκωτίας. Πιο συγκεκριμένα μελέτησαν 14655 γυναίκες που παρακολουθήθηκαν για 30 χρόνια (1981-2010) από όλα τα νοσοκομεία της Σκωτίας. Συνέκριναν την κατάληξη της εγκυμοσύνης σε 5375 γυναίκες με χειρουργικά επιβεβαιωμένη ενδομητρίωση και 8280 γυναίκες χωρίς ενδομητρίωση, που κυοφορούσαν κατά την ίδια χρονική περίοδο. Η πιθανότητα επιπλοκών της εγκυμοσύνης κατά το πρώτο τρίμηνο ήταν στατιστικά σημαντικά αυξημένη σε γυναίκες με ενδομητρίωση. Η πιθανότητα αυτόματης αποβολής ήταν 1,7 φορές υψηλότερη και εξωμητρίου κύησης 2,7 φορές υψηλότερη σε σχέση με γυναίκες που δεν είχαν ενδομητρίωση. Η στατιστική δύναμη των δύο τελευταίων μελετών είναι εξαιρετικά ισχυρή. Ιδιέταιρα η μελέτη της Saraswat αφορά τον συνολικό πληθυσμό της Σκωτίας για μία μακρά χρονική περίοδο.

Συμπέρασμα: Η παρουσία της ενδομητρίωσης αυξάνει την πιθανότητα αυτόματης αποβολής και εξωμητρίου κυήσεως. Γυναίκες με ενδομητρίωση πρέπει να παρακολουθούνται στενά κατά το πρώτο τρίμηνο της κυήσης και να είναι ενήμερες για την αυξημένη πιθανότητα αυτόματης αποβολής και εξωμητρίου κύησης.

Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2014 Jan;172:36-9. doi: 10.1016/j.ejogrb.2013.10.024. Epub 2013 Oct 31. Endometriosis and pregnancy outcome: are pregnancies complicated by endometriosis a high-risk group? Mekaru K1, Masamoto H2, Sugiyama H2, Asato K2, Heshiki C2, Kinjyo T2, Aoki Y2.

Gynecol Endocrinol. 2014 Jan;30(1):34-7. Doi:10.3109/09513590.2013.848425. Epub 2013 Oct 17.  A 12 year cohort study of adverse pregnancy outcome in Eastern Townships of Canada: impact of endometriosis. Aris A.

ESHRE 2015, O-122. Reproductive and pregnancy outcomes in women with endometriosis: a Scottish national record linkage study L.Saraswat, D.Ayansina, S.Bhattacharya, D.Miligkos, A.Horne, K. Cooper, S. Bhattacharya.

How successful is IVF treatment in women with endometriosis?

By I.Soussis

During the early days of IVF treatment, patients were placed into two groups; one which dealt with tubal factors and which was considered to have a better outcome and a second one, which encompassed all other causes of infertility.  Patients with endometriosis were placed into this second group, with a less favorable prognosis.

Women with endometriosis do not respond as well to ovarian stimulation, producing less oocytes, less embryos and have a smaller percentage of implantation.  Most doctors report a lower number of pregnancies for them.

This bias regarding the outcome of IVF treatment in women with endometriosis, was reinforced in 2002, by a study carried out by Barnhart et al.

This meta-analysis of 22 published studies showed that those women with slight endometriosis, had a similar percentage of pregnancies to those with tubal problems.  However, those with severe stage 3-4 endometriosis, had a 50% lower pregnancy rate.  The major flaw of  this study though is, that it was based on studies performed from 1980-1999, days in which drug protocols, as well as the procedures used in the laboratory, were very different and much less successful.

Therefore the question remains. Is it true that women with endometriosis have a lower pregnancy rate during IVF treatment?

The answer is definitely NO.

By studying National IVF registries that follow all IVF cycles on a yearly basis, the results clearly show that patients with endometriosis have an exceptional number of births, even higher than those with tubal factors.

Τhe CDC in the USA, the FIVNAT in France and the HFEA in the UK are responsible for the collection of IVF cycles in their jurisdiction and the maintenance of these huge databases.

Births according to the cause of infertility  CDC 2012

Births according to the cause of infertility
CDC 2012

 

The first graph from the CDC, represents the outcome of 400.000 IVF cycles in the USA in 2012.  The number of births from women with endometriosis is 31.1%, which is much higher than those with tubal factors of 28.5 %.

 

Birth rates according to the cause of infertility FInvat France

Birth rates according to the cause of infertility
FIvnat France

The second graph from France (FIVNAT) shows the results of about 250.000 IVF cycles from 1998-2002.  The births by women with endometriosis is 24% compared to 21% from women with tubal factors.

The statistical power of these huge numbers can not be matched by any study.

Therefore, in reality, women with endometriosis have exceptional results with IVF treatment.  They may have less oocytes or embryos, but the percentage of births is outstanding.  It is a quantitative matter and not a qualitative one.

http://www.cdc.gov/art/pdf/2012-report/slides/art-2012-graphs-charts-figure-19.pdf

Fertil Steril. 2002 Jun;77(6):1148-55. Effect of endometriosis on in vitro fertilization. Barnhart K1Dunsmoor-Su RCoutifaris C.

Πόσο Καλά Είναι Τα Αποτελέσματα Της Σπερματέγχυσης Σε Γυναίκες Με Ενδομητρίωση;

Άθρο του Ι.Σούση

Πόσο αποτελεσματική είναι η σπερματέγχυση σε υπογόνιμες γυναίκες με ενδομητρίωση;

Ο Tummon et al 1997 σε μια προπτική τυχαιοποιημένη μελέτη ερεύνησε 103 ζευγάρια με ενδομητρίωση Ι και ΙΙ. Οι 53 ασθενείς υπεβλήθησαν σε ωοθηκική διέγερση με γοναδοτροπίνες και σπερματέγχυση (127 κύκλοι) και οι υπόλοιπες 50 υπό παρακολούθηση (184 κύκλοι).  Τα ποσοστά γεννήσεων σε αθενείς που υπεβλήθησαν σε θεραπεία ήταν 5-6 υψηλότερα από αυτές που απλώς παρακολουθούντο χωρίς θεραπεία.

αθροιστικά ποσοστά κυήσεων IUIvs no treatment

αθροιστικά ποσοστά κυήσεων Σπερματέγχυσης με διέγερση των ωοθηκών και χωρίς διέγερση Tummon et al 1997 Fert Steril 1997;68:8-12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε μια άλλη μελέτη αρχικά τυχαιοποιημένη συνέκριναν διέγερση των ωοθηκών με γοναδοτροπίνες και ενδομητρική σπερματέγχυση (IUI),  με μόνον IUI.

Σε 57 ζευγάρια τα ποσοστά κυήσεων ήταν 5,1 φορές υψηλότερα από μόνον IUI (Nulsen et al.1993).

Ο  Werbrouck μελέτησε γυναίκες με ενδομητρίωση που υποβλήθηκαν σε διέγερση των ωοθηκών με γοναδοτροπίνες και ενδομητρική σπερματέγχυση (IUI),  μέσα σε 6 μήνες από τη λαπαροσκόπηση. Τα ποσοστά κυήσεων ήταν ίδια με αυτών που πάσχουν από ανεξήγητη υπογονιμότητα (20% vs 20,5%) (Werbrouck et al. 2006)

Οδηγία ESHRE Συστάσεις:

1. Σε υπογόνιμες γυναίκες με ενδομητρίωση σταδίου (Ι-ΙΙ), η  διέγερση των ωοθηκών με γοναδοτροπίνες και ενδομητρική σπερματέγχυση (IUI) αυξάνει τα ποσοστά γεννήσεων σε σχέση με τη συντηρητική θεραπεία

2. Η διέγερση των ωοθηκών με γοναδοτροπίνες και η ενδομητρική σπερματέγχυση (IUI) είναι αποτελεσματικότερη από μόνον IUI.

3. Η διέγερση των ωοθηκών με γοναδοτροπίνες και η ενδομητρική σπερματέγχυση (IUI), μέσα σε 6 μήνες από τη  λαπαροσκόπηση, είναι αντίστοιχα αποτελεσματική, όπως σε γυναίκες με ανεξήγητη υπογονιμότητα.

Good Practice Point (γνώμη των ειδικών επιστημόνων της ESHRE). Συνίσταται η εξωσωματική γονιμοποίηση IVF, εάν συνυπάρχει σαλπιγγικός ή ανδρικός παράγων ή αποτυχία άλλων θεραπειών

Πόσο Καλά Είναι τα Αποτελέσματα της Εξωσωματικής Γονιμοποίησης σε Γυναίκες με Ενδομητρίωση;

Άρθρο του Ι. Σούση

Παλιά οι ασθενείς που υποβάλλονταν σε θεραπεία με εξωσωματική γονιμοποίηση χωρίζονταν σε δυο κατηγορίες. Στην μία κατατάσσονταν όσες είχαν σαλπιγγικό παράγοντα και θεωρούνταν καλύτερης πρόγνωσης και στην άλλη κατηγορία οι υπόλοιπες ασθενείς με όλες τις άλλες αιτίες υπογονιμότητας. Στη δεύτερη κατηγορία δυσμενέστερης πρόγνωσης ανήκαν και όσες έπασχαν από ενδομητρίωση.

Οι γυναίκες με ενδομητρίωση απαντούν πιο φτωχά στα φάρμακα της διέγερσης των ωοθηκών, παράγουν λιγότερα ωάρια, λιγότερα έμβρυα και έχουν χαμηλότερα ποσοστά εμφύτευσης. Οι γιατροί συνήθως αναμένουν χαμηλότερα ποσοστά κυήσεων.

Όλες αυτές τις προκαταλήψεις για τα αποτελέσματα της εξωσωματικής γονιμοποίησης σε γυναίκες με ενδομητρίωση ήρθε να επιβεβαιώσει μία μελέτη του 2002 από τον Barnhart και συνεργάτες. Η ανάλυση 22 μελετών έδειξε ότι γυναίκες με ελαφρά ενδομητρίωση είχαν παρόμοια ποσοστά κυήσεων όπως αυτές με σαλπιγγικό παράγοντα, αλλά σε γυναίκες με σοβαρή ενδομητρίωση σταδίου 3-4 τα ποσοστά κυήσεων ήταν 50% χαμηλότερα. Τα μειονεκτήματα της μελέτης ήταν ότι εξετάστηκαν μελέτες από το 1980-1999. Γνωρίζουμε όμως ότι τότε χρεισημοποιούνταν διαφορετικά φαρμακευτικά πρωτόκολλα και οι διαδικασίες στο εργαστήριο ήταν πολύ λιγότερο αποτελεσματικές.

Είναι αλήθεια ότι οι γυναίκες με ενδομητρίωση έχουν χαμηλότερα ποσοστά κυήσεων στην εξωσωματική γονιμοποίηση; Η απάντηση είναι σίγουρα ΟΧΙ.

Στις μεγάλες βάσεις δεδομένων που παρακολουθούνται όλοι οι κύκλοι της εξωσωματικής γονιμοποίησης  σε ετήσια βάση τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ασθενείς με ενδομητρίωση έχουν εξαιρετικά ποσοστά γεννήσεων καλύτερα και από γυναίκες με σαλπιγγικό παράγοντα.

Τα στοιχεία αυτά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής συλλέγει το CDC, στην Γαλλία το FIVNAT, και στην Αγγλία η HFEA.

Στην πρώτη εικόνα από το CDC φαίνονται τα αποτελέσματα 400.000 κύκλων στην Αμερική το 2012 και οι γεννήσεις σε γυναίκες με ενδομητρίωση είναι 31.1%, καλύτερες από αυτές με σαλπιγγικό παράγοντα 28,5%.

 

art-2012-graphs-charts-figure-19-1

Στην δεύτερη εικόνα από τη Γαλλία  (FIVNAT) φαίνονται τα αποτελέσματα περίπου 250.000 κύκλων εξωσωματικής γονιμοποίησης 1998-2002 και οι γεννήσεις σε γυναίκες με ενδομητρίωση είναι 24%, καλύτερες και από αυτές με σαλπιγγικό παράγοντα 21%.

image004

Άρα στο πραγματικό κόσμο οι γυναίκες με ενδομητρίωση έχουν ΑΡΙΣΤΑ αποτελέσματα με εξωσωματική γονιμοποίηση. Μπορεί να έχουν λιγότερα ωάρια ή έμβρυα, αλλά τα ποσοστά γεννήσεων τους είναι εξαιρετικά. Είναι θέμα αριθμητικό και όχι ποιοτικό.

http://www.cdc.gov/art/pdf/2012-report/slides/art-2012-graphs-charts-figure-19.pdf

Fertil Steril. 2002 Jun;77(6):1148-55. Effect of endometriosis on in vitro fertilization. Barnhart K1Dunsmoor-Su RCoutifaris C.

 

Visit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On Linkedin